Een nieuwe kerk bedenken… Zomaar, in je eigen hoofd. De ideale kerk. Ga er maar eens voor zitten. Hoe zou die eruit zien? Wat krijgt in die kerk een belangrijke plek en wie mogen er allemaal zijn?

De Regiegroep die het proces van hereniging van GKv en NGK begeleidt, wil met de gemeenten en gemeenteleden in gesprek over de vraag hoe die nieuwe kerk er uit zou moeten zien. Met het oog daarop gaat de Regiegroep de komende maanden het land in om met kerkleden daarover te praten. Ook worden gemeenten gestimuleerd om in eigen kring – in kerkenraden, op gemeente- en kringavonden – en samen met andere gemeenten dat gesprek te voeren.

Met het oog op die gesprekken heeft de Regiegroep het document Verlangen naar een nieuwe kerk geschreven. Daarin hebben de leden van de Regiegroep hun gezamenlijke verlangen naar de nieuwe kerk neergelegd en verwoord hoe de nieuwe kerk eruit zou kunnen zien.

Verlangen naar een nieuwe kerk is tot stand gekomen met inbreng vanuit de kerken in de vorm van gesprekken met groepen ambtsdragers en gemeenteleden uit beide kerkgemeenschappen. Regiegroepvoorzitter Ad de Boer: “Het was verrassend dat hoe in die gesprekken veelal dezelfde elementen terugkwamen, zeker als de deelnemers mochten dromen over de kerk van de toekomst. Tekstschrijver Theanne Boer heeft die verwerkt in een basistekst, waar we vervolgens als Regiegroep mee aan de slag zijn gegaan. Het resultaat daarvan, onder onze verantwoordelijkheid, willen we nu laten verrijken door de kerken zelf. De eindversie leggen we dan voor aan de landelijke vergaderingen van beide kerken in 2020, bij voorkeur voor een gezamenlijke bespreking.”

Verlangen naar een nieuwe kerk schetst in zes kernpunten de contouren van de nieuwe kerkgemeenschap:

  1. Jezus Christus en zijn offer staan centraal. Hij is het levende Woord, zijn Geest geeft de Bijbel gezag.
  2. Bij Hem is er ruimte voor kostgangers van allerlei kleur en geur. We vinden elkaar bij het kruis, want we moeten allemaal van genade leven.
  3. In de kerk aanvaarden we elkaar en verdragen we elkaar, en dat is iets anders dan onverschillig zijn: moeilijker, maar mooier. De kerk moet een veilige ruimte zijn voor iedereen zijn én een heilige ruimte, waar Gods Woord gezag heeft en Gods Geest mensen vormt naar het beeld van Christus.
  4. Een kerk is pas kerk als zij er is voor anderen. Een gemeente die de wereld de rug toekeert, kan niets betekenen. We zijn als kerk begaan met de mensen om ons heen, we koesteren de schepping waarvan wij deel uitmaken.
  5. Een gereformeerde kerk staat op de schouders van de kerk van gisteren, maar is ook uit op vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven.
  6. In een kerkverband vinden we als kerken steun bij elkaar in het volgen van Christus. Het is geen keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar als kerken tot een hand en een voet te zijn.

Deze zes kernpunten worden in Verlangen naar een nieuwe kerk breder uitgewerkt.

Ad de Boer: “We zouden het fijn vinden als ons Verlangen naar een nieuwe kerk ook in plaatselijke gemeenten gebruikt wordt in gesprekken over de toekomst van de kerk en het kerkverband: Is dit inderdaad de kerk waar we naar mogen verlangen? We hopen dat door dit proces óns verlangen als Regiegroep een breder verlangen wordt. Daarom vragen we uitdrukkelijk om reacties op Verlangen naar een nieuwe kerk: Wat maakt u enthousiast? Wat stelt u teleur? Wat mist u? Wat ontbreekt er?  Die input hebben we nodig, want Verlangen naar een nieuwe kerk is een werkdocument, dat mag groeien en mag veranderen.”

 

Help mee Verlangen naar een nieuwe kerk te verrijken en deel uw verlangen vóór 1 mei 2019 via regiegroep@ngk.gkv.nl.