Hoe gaan we om met het vieren van het Avondmaal ten tijde van de Corona-crisis? Daar wordt verschillend over gedacht. Hieronder geef ik een paar verschillende overwegingen door waar we onze winst mee kunnen doen.

In het blad Onderweg van maart 2020 schrijft dr. Hans Schaeffer over avondmaal vieren in de kring. Zijn artikel gaat dus niet direct in op de vraag of het ook via een online-dienst kan, maar wat hij schrijft kan wel betrokken worden op onze huidige vraag. Hij stelt dat we viering van het avondmaal goed moeten ordenen en regelen om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Toch betekent dit niet dat er alleen op zondag in een officiële kerkdienst avondmaal gevierd mag worden. (…) Want het komt niet aan op het houden van regeltjes, maar op het deelhebben aan Jezus Christus en die gekruisigd. Daarmee wordt een kern geraakt die ik zo zou willen omschrijven: niet de kerk bepaalt wat avondmaal is, maar een avondmaalsviering bepaalt wat kerk-zijn is.’

Het moderamen van de PKN ziet mogelijkheden voor een ‘alternatieve viering’. Dominee Marco Batenburg en René de Reuver zeggen: ‘Het avondmaal kan niet gemist worden. Juist in onze nood wil Christus ons door het sacrament versterken.’ Ze geven de volgende praktische handreikingen:

  • In het kerkgebouw kunt u met een klein gezelschap van bijvoorbeeld drie mensen het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee.
  • Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt. Het is ook mogelijk de avondmaalsviering mee te beleven en Christus te gedenken zonder zelf brood en wijn te gebruiken.
  • Wij wijzen gemeenteleden op de mogelijkheid om, als u thuis alleen bent, één of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online avondmaalsdienst mee te vieren. Mits de gepaste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt en niemand gezondheidsklachten heeft.
  • Het is belangrijk dit zorgvuldig met de gemeente te communiceren. https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-over-vieren-avondmaal-in-corona-tijd/

In het Nederlands Dagblad van dinsdag 31 maart zeggen dr. Arnold Huijgen van de CGK en dr. Edward van ’t Sloot van de PKN: ‘Wacht met het avondmaal tot het ons weer gegeven wordt. Het delen van het ene brood en de ene wijn kan niet virtueel worden opgeroepen. Je hebt er de wederkerigheid van de gemeenschap bij nodig, die tastbaar en fysiek werkelijk is. Het wachten kan ons helpen om er des te meer naar te verlangen en om solidair te zijn met iedereen die door moeilijke omstandigheden ook geen avondmaal kan vieren.’

Zo zijn er verschillende overwegingen om in deze omstandigheden wel of juist niet avondmaal te vieren. En er is nog veel meer over te vinden, bijvoorbeeld via https://diaconaalsteunpunt.nl/avondmaal-vieren-of-niet/. De kerkenraad van onze gemeente verlangt er naar de viering van het Heilig Avondmaal van 14 juni door te laten gaan. We zullen ruim van te voren aangeven hoe we het precies willen doen en iedereen er zoveel mogelijk bij betrekken.